طلا 18 عیار امروز افزایش قیمت را تجربه کرد و هر گرم آن ۱,۱۷۲,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و دو هزار و ششصد ) تومان نرخ گذاری شد.

طلا 18 عیار امروز افزایش قیمت را تجربه کرد و هر گرم آن ۱,۱۷۲,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و دو هزار و ششصد ) تومان نرخ گذاری شد.