بازار امروز شاهد ریزش قیمت طلاست و هر گرم طلا 18 عیار، ۱,۱۶۸,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و نهصد ) تومان ارزش گذاری شد.

بازار امروز شاهد ریزش قیمت طلاست و هر گرم طلا 18 عیار، ۱,۱۶۸,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و نهصد ) تومان ارزش گذاری شد.