بازار امروز شاهد افت قیمت طلا 18 عیار است که هر گرم آن ۱,۲۳۲,۴۰۰ (یک میلیون و دویست و سی و دو هزار و چهارصد ) تومان نرخ گذاری شد.

بازار امروز شاهد افت قیمت طلا 18 عیار است که هر گرم آن ۱,۲۳۲,۴۰۰ (یک میلیون و دویست و سی و دو هزار و چهارصد ) تومان نرخ گذاری شد.