بازار امروز شاهد افت قیمت طلا 18 عیار است که به ۱,۱۹۷,۷۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود و هفت هزار و هفتصد) تومان رسید.

بازار امروز شاهد افت قیمت طلا 18 عیار است که به ۱,۱۹۷,۷۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود و هفت هزار و هفتصد) تومان رسید.