بازار در پایان امروز شاهد افزایش قیمت طلا 18 عیار است که هر گرم آن ۱,۲۰۰,۰۰۰ (یک میلیون و دویست هزار) تومان نرخ گذاری شد.

بازار در پایان امروز شاهد افزایش قیمت طلا 18 عیار است که هر گرم آن ۱,۲۰۰,۰۰۰ (یک میلیون و دویست هزار) تومان نرخ گذاری شد.