بازار امروز شاهد رشد قیمت طلا ۱۸ عیار بود. قیمت طلا در ابتدای معاملات بازار امروز به قیمت ۱,۰۹۲,۹۰۰ (یک میلیون و نود و دو هزار و نهصد ) تومان ثبت شد.

بازار امروز شاهد رشد قیمت طلا ۱۸ عیار بود. قیمت طلا در ابتدای معاملات بازار امروز به قیمت ۱,۰۹۲,۹۰۰ (یک میلیون و نود و دو هزار و نهصد ) تومان ثبت شد.