بازار امروز شاهد افت قیمت طلاست، قیمت دلار هم 90 تومان پایین آمد و به ۲۷,۴۸۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و هشتاد) تومان رسید.

بازار امروز شاهد افت قیمت طلاست، قیمت دلار هم 90 تومان پایین آمد و به ۲۷,۴۸۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و هشتاد) تومان رسید.