فلز گران بهای داخلی حتی در معاملات پشت خطی تمایل خود برای بازگشت به کانال ۱۲ میلیون تومانی را نشان داد.

فلز گران بهای داخلی حتی در معاملات پشت خطی تمایل خود برای بازگشت به کانال ۱۲ میلیون تومانی را نشان داد.