امروز قیمت سکه امامی روند نزولی را در پیش گرفته است و به 23,994,000 (بیست و سه میلیون و نهصد و نود و چهار هزار) تومان رسید که نسبت به 3 روز پیش، کاهش ۳.۵۸ درصدی داشته است….

امروز قیمت سکه امامی روند نزولی را در پیش گرفته است و به 23,994,000 (بیست و سه میلیون و نهصد و نود و چهار هزار) تومان رسید که نسبت به 3 روز پیش، کاهش ۳.۵۸ درصدی داشته است.