بازار امروز شاهد کاهش قیمت سکه امامی است که نسبت به دو روز پیش، 120 هزار تومان پایین آمد و 14,000,000 (چهارده میلیون) تومان نرخ گذاری و معامله شد.

بازار امروز شاهد کاهش قیمت سکه امامی است که نسبت به دو روز پیش، 120 هزار تومان پایین آمد و 14,000,000 (چهارده میلیون) تومان نرخ گذاری و معامله شد.