امروز قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته افزایش 45 هزار تومانی را تجربه کرد و 12,300,000 (دوازده میلیون و سیصد هزار) تومان خرید و فروش شد.

امروز قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته افزایش 45 هزار تومانی را تجربه کرد و 12,300,000 (دوازده میلیون و سیصد هزار) تومان خرید و فروش شد.