امروز قیمت سکه امامی در بازار با کاهش 90 هزار تومانی همراه شد و 12,315,000 (دوازده میلیون و سیصد و پانزده هزار) تومان مورد خرید و فروش قرار گرفت.

امروز قیمت سکه امامی در بازار با کاهش 90 هزار تومانی همراه شد و 12,315,000 (دوازده میلیون و سیصد و پانزده هزار) تومان مورد خرید و فروش قرار گرفت.