بازار امروز شاهد افت 20 هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به 13,160,000 (سیزده میلیون و یکصد و شصت هزار) تومان رسید.

بازار امروز شاهد افت 20 هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به 13,160,000 (سیزده میلیون و یکصد و شصت هزار) تومان رسید.