قیمت سکه تمام امروز 75 هزار تومان صعود کرد و به 12,630,000 (دوازده میلیون و ششصد و سی هزار) تومان رسید.

قیمت سکه تمام امروز 75 هزار تومان صعود کرد و به 12,630,000 (دوازده میلیون و ششصد و سی هزار) تومان رسید.