بازار شاهد افت 16 هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به 11,866,000 (یازده میلیون و هشتصد و شصت و شش هزار) تومان رسید.

بازار شاهد افت 16 هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به 11,866,000 (یازده میلیون و هشتصد و شصت و شش هزار) تومان رسید.