بازار امروز شاهد رشد قیمت سکه امامی است که به 11,887,000 (یازده میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار) تومان رسید.

بازار امروز شاهد رشد قیمت سکه امامی است که به 11,887,000 (یازده میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار) تومان رسید.