بازار امروز شاهد رشد 24 هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به 11,888,000 (یازده میلیون و هشتصد و هشتاد و هشت هزار) تومان رسید.

بازار امروز شاهد رشد 24 هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به 11,888,000 (یازده میلیون و هشتصد و هشتاد و هشت هزار) تومان رسید.