بازار امروز شاهد رشد قیمت سکه امامی است که با افزایش 50 هزار تومانی به 11,865,000 (یازده میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار) تومان رسید.

بازار امروز شاهد رشد قیمت سکه امامی است که با افزایش 50 هزار تومانی به 11,865,000 (یازده میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار) تومان رسید.