قیمت سکه امروز 10 هزار تومان کاهش یافت و 11,985,000 (یازده میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان ارزش گذاری شد.

قیمت سکه امروز 10 هزار تومان کاهش یافت و 11,985,000 (یازده میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان ارزش گذاری شد.