بازار امروز شاهد ریزش 65 هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به 11,930,000 (یازده میلیون و نهصد و سی هزار) تومان رسید.

بازار امروز شاهد ریزش 65 هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به 11,930,000 (یازده میلیون و نهصد و سی هزار) تومان رسید.