قیمت سکه امروز 95 هزار تومان بالا رفت و 11,995,000 (یازده میلیون و نهصد و نود و پنج هزار) تومان ارزش گذاری شد.

قیمت سکه امروز 95 هزار تومان بالا رفت و 11,995,000 (یازده میلیون و نهصد و نود و پنج هزار) تومان ارزش گذاری شد.