بازار امروز شاهد افت 225 هزار تومانی قیمت سکه است که به 11,865,000 (یازده میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار) تومان رسید.

بازار امروز شاهد افت 225 هزار تومانی قیمت سکه است که به 11,865,000 (یازده میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار) تومان رسید.