بازار امروز شاهد کاهش 65 هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به 12,085,000 (دوازده میلیون و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید.

بازار امروز شاهد کاهش 65 هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به 12,085,000 (دوازده میلیون و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید.