بازار امروز شاهد افت 70 هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به 12,140,000 (دوازده میلیون و یکصد و چهل هزار) تومان رسید.

بازار امروز شاهد افت 70 هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به 12,140,000 (دوازده میلیون و یکصد و چهل هزار) تومان رسید.