قیمت سکه امامی امروز با افت 10 هزار تومانی که تجربه کرد به 12,165,000 (دوازده میلیون و یکصد و شصت و پنج هزار) تومان رسید.

قیمت سکه امامی امروز با افت 10 هزار تومانی که تجربه کرد به 12,165,000 (دوازده میلیون و یکصد و شصت و پنج هزار) تومان رسید.