بازار امروز شاهد رشد 50 هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به 12,165,000 (دوازده میلیون و یکصد و شصت و پنج هزار) تومان رسید.

بازار امروز شاهد رشد 50 هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به 12,165,000 (دوازده میلیون و یکصد و شصت و پنج هزار) تومان رسید.