بازار امروز شاهد رشد 105 هزار تومانی قیمت سکه است که به 12,115,000 (دوازده میلیون و یکصد و پانزده هزار) تومان رسید.

بازار امروز شاهد رشد 105 هزار تومانی قیمت سکه است که به 12,115,000 (دوازده میلیون و یکصد و پانزده هزار) تومان رسید.