قیمت سکه افزایش را تجربه کرد و به 10,700,000 (ده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه افزایش را تجربه کرد و به 10,700,000 (ده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.