بازار امروز شاهد افت 50 هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به 12,420,000 (دوازده میلیون و چهارصد و بیست هزار) تومان رسید.

بازار امروز شاهد افت 50 هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به 12,420,000 (دوازده میلیون و چهارصد و بیست هزار) تومان رسید.