امروز قیمت سکه پنج هزار تومان کاهش یافت و به 12,675,000 (دوازده میلیون و ششصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید.

امروز قیمت سکه پنج هزار تومان کاهش یافت و به 12,675,000 (دوازده میلیون و ششصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید.