در بازار امروز قیمت سکه 100 هزار تومان کاهش یافت و به 12,580,000 (دوازده میلیون و پانصد و هشتاد هزار) تومان رسید.

در بازار امروز قیمت سکه 100 هزار تومان کاهش یافت و به 12,580,000 (دوازده میلیون و پانصد و هشتاد هزار) تومان رسید.