بازار امروز شاهد صعود قیمت سکه به کانال افزایشی است که با 80 هزار تومان افزایش به 12,060,000 (دوازده میلیون و شصت هزار) تومان رسید.

بازار امروز شاهد صعود قیمت سکه به کانال افزایشی است که با 80 هزار تومان افزایش به 12,060,000 (دوازده میلیون و شصت هزار) تومان رسید.