در پایان فعالیت بازار قیمت سکه تمام 160 هزار تومان رشد داشت و به 11,980,000 (یازده میلیون و نهصد و هشتاد هزار) تومان رسید.

در پایان فعالیت بازار قیمت سکه تمام 160 هزار تومان رشد داشت و به 11,980,000 (یازده میلیون و نهصد و هشتاد هزار) تومان رسید.