بازار امروز شاهد افزایش قیمت سکه تمام بود که 25 هزار تومان گران شد و به 11,840,000 (یازده میلیون و هشتصد و چهل هزار) تومان رسید.

بازار امروز شاهد افزایش قیمت سکه تمام بود که 25 هزار تومان گران شد و به 11,840,000 (یازده میلیون و هشتصد و چهل هزار) تومان رسید.