در جریان فعالیت امروز بازار قیمت سکه بدون تغییر ماند و 11,870,000 (یازده میلیون و هشتصد و هفتاد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

در جریان فعالیت امروز بازار قیمت سکه بدون تغییر ماند و 11,870,000 (یازده میلیون و هشتصد و هفتاد هزار) تومان نرخ گذاری شد.