بازار سکه امروز شاهد رشد 110 هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به 11,920,000 (یازده میلیون و نهصد و بیست هزار) تومان رسید.

بازار سکه امروز شاهد رشد 110 هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به 11,920,000 (یازده میلیون و نهصد و بیست هزار) تومان رسید.