بازار شاهد رشد قیمت سکه است که به ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.

بازار شاهد رشد قیمت سکه است که به ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.