اقتصادنیوز: در جدول زیر، لیست رهن و اجاره مسکن امروز 23 اردیبشت در منطقه زرگنده تهران گردآوری شده است.

اقتصادنیوز: در جدول زیر، لیست رهن و اجاره مسکن امروز 23 اردیبشت در منطقه زرگنده تهران گردآوری شده است.