قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 23,485(بیست و سه هزار و چهارصد هشتاد و پنج تومان) اعلام شد.

قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 23,485(بیست و سه هزار و چهارصد هشتاد و پنج تومان) اعلام شد.