امروز قیمت یورو در بازار ارز 220 تومان در مقایسه با دو روز گذشته کاهش یافت و ۳۴,۰۴۷ (سی و چهار هزار و چهل و هفت) تومان نرخ گذاری و خرید و فروش شد.

امروز قیمت یورو در بازار ارز 220 تومان در مقایسه با دو روز گذشته کاهش یافت و ۳۴,۰۴۷ (سی و چهار هزار و چهل و هفت) تومان نرخ گذاری و خرید و فروش شد.