دلار امروز 270 تومان گران شد و ۲۷,۳۷۰ (بیست و هفت هزار و سیصد و هفتاد) تومان خرید و فروش شد.

دلار امروز 270 تومان گران شد و ۲۷,۳۷۰ (بیست و هفت هزار و سیصد و هفتاد) تومان خرید و فروش شد.