بازار آزاد امروز شاهد افزایش 20 تومانی قیمت دلار است که به ۲۸,۱۴۰ (بیست و هشت هزار و یکصد و چهل ) تومان رسید.

بازار آزاد امروز شاهد افزایش 20 تومانی قیمت دلار است که به ۲۸,۱۴۰ (بیست و هشت هزار و یکصد و چهل ) تومان رسید.