امروز قیمت یورو 45 تومان افزایش یافت و ۳۴,۵۱۸ (سی و چهار هزار و پانصد و هجده ) تومان خرید و فروش شد.

امروز قیمت یورو 45 تومان افزایش یافت و ۳۴,۵۱۸ (سی و چهار هزار و پانصد و هجده ) تومان خرید و فروش شد.