در بازار آزاد قیمت دلار 200 تومان بالا رفت و به ۲۷,۸۳۰ (بیست و هفت هزار و هشتصد و سی ) تومان رسید.

در بازار آزاد قیمت دلار 200 تومان بالا رفت و به ۲۷,۸۳۰ (بیست و هفت هزار و هشتصد و سی ) تومان رسید.