قیمت دلار مقابل بیشتر ارزهای مهم افزایش پیدا کرد.

قیمت دلار مقابل بیشتر ارزهای مهم افزایش پیدا کرد.