نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۷,۴۳۵ (بیست و هفت هزار و چهارصد و سی و پنج ) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۷,۴۳۵ (بیست و هفت هزار و چهارصد و سی و پنج ) تومان اعلام شد.