نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۸۴۱ (بیست و شش هزار و هشتصد و چهل و یک) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۸۴۱ (بیست و شش هزار و هشتصد و چهل و یک) تومان اعلام شد.