نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۸۳۴ (بیست و شش هزار و هشتصد و سی و چهار) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۸۳۴ (بیست و شش هزار و هشتصد و سی و چهار) تومان اعلام شد.