قیمت دلار امروز افزایش را تجربه کرد و به ۲۴,۸۰۰ (بیست و چهار هزار و هشتصد ) تومان رسید.

قیمت دلار امروز افزایش را تجربه کرد و به ۲۴,۸۰۰ (بیست و چهار هزار و هشتصد ) تومان رسید.