قیمت دلار در بازار آزاد امروز 12 مرداد1400 در ساعت 11:13 دقیقه افزایش را تجربه کرد و به قیمت ۲۵,۵۲۰ (بیست و پنج هزار و پانصد و بیست ) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز 12 مرداد1400 در ساعت 11:13 دقیقه افزایش را تجربه کرد و به قیمت ۲۵,۵۲۰ (بیست و پنج هزار و پانصد و بیست ) تومان معامله شد.